Lekker Flirten...

Privacy en Spelregels LekkerFlirten.nl

Deze website is uitsluitend voor personen van 18 jaar en ouder!0
 

LekkerAfspreken.nl/LekkerFlirten is een gratis ontmoetingsplaats voor mensen die een afspraakje willen maken. Dit kan een afspraakje zijn voor film, theater, vakantie, maar ook voor een echte date of pikant avontuurtje. Op de site kunnen banners staan van sponsoren die betaaldiensten aanbieden. Deze zijn met zorg gekozen en maken absoluut geen gebruik van auto-dialers en proberen u ook niet met valse voorwendselen van hun diensten gebruik te laten maken. Indien u problemen met 1 van deze partijen ondervindt, dan horen wij dat graag van u.

Profiel verwijderen?
Je kan zelf je profiel verwijderen.
- Log in op LekkerFlirten.nl
- Klik op de button 'instellingen' in je persoonlijk menu en kies 'privacy'
- Onderaan staat "Wie mag mijn profiel bekijken", kies hier voor 'verwijder profiel'
 

 Voorwaarden, Spelregels en Privacy LekkerAfspreken.nl / LekkerFlirten.nl
 

Door je aan te melden op LekkerAfspreken.nl / LekkerFlirten.nl accepteert je de gebruiksvoorwaarden van LekkerAfspreken.nl en ga je een overeenkomst aan met LekkerAfspreken.nl. Je dient akkoord te gaan met deze voorwaarden, anders kun je je niet aanmelden.
 

Artikel 1. Definities
 

1.1  LekkerAfspreken.nl / LekkerFlirten.nl is een 100% gratis dating en sexadvertentie website en is onder verschillende namen op het internet te vinden, zoals Guitig.nl en LekkerFlirten.nl. De meeste onderdelen zijn gratis te bekijken. 
 

1.2  Sponsor diensten zijn onderdelen op LekkerAfspreken.nl die door externe partijen worden onderhouden en vaak toegankelijk zijn tegen een bepaald tarief. Wij verwijzen hierna met links of banners.
 

1.3  Leden/profielen zijn de mensen die zich hebben aangemeld om deel te nemen aan LekkerAfspreken.nl / LekkerFlirten.nl
 

Artikel 2. Toegang, leeftijd en registratie
 

2.1  Je kunt je alleen aanmelden door alle verplichte velden in het aanmeldformulier geheel en naar waarheid in te vullen. De minimum leeftijd om je aan te mogen melden is 18 jaar!
 

2.2  Het lidmaatschap en jouw profiel op lekkerAfspreken.nl zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 

2.3  Wanneer jij aan alle voorwaarden voor registratie hebt voldaan, beschik je over een profielnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt privé en dien je vertrouwelijk te behandelen. Je gegevens delen met anderen is niet toegestaan. LekkerAfspreken.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen na verlies of diefstal van een profielnaam en/of met wachtwoord.
 

2.4  LekkerAfspreken.nl heeft altijd het recht om een profiel van een lid zonder voorafgaande kennisgeving of opgave van reden te verwijderen en toegang te blokkeren.
 

2.5  Ieder lid is zelf als enige aansprakelijk als persoonlijke aanmeldgegevens door derden worden misbruikt en voor alle uitingen die via het betreffende account worden gemaakt. Ieder lid vrijwaart LekkerAfspreken.nl tegen vorderingen van deze aard. Omdat LekkerAfspreken.nl niet van elk lid de identiteit kan controleren, kan LekkerAfspreken.nl niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als iemand redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens door iemand anders wordt misbruikt, dient de betreffende persoon LekkerAfspreken.nl onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 

Artikel 3. Het gebruik
 

3.1  Jij zal LekkerAfspreken.nl niet gebruiken of inzetten bij; onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden.
 

Hieronder vallen onder meer de volgende handelingen:
 

>  Het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden
> HET IS NIET TOEGESTAAN FAKE PROFIELEN TE PLAATSEN!
> Het aanmaken van profielen om mensen onder valse voorwendselen te laten SMS-en
>  Onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie
>  Deze site is opgezet voor mensen die een date zoeken. Het mailen van mensen om hen ongevraagd betaalde diensten aan te bieden, of om een eigen (gratis) websites te promoten zijn niet toegestaan!
> Spammen van gebruikers is niet toegestaan.
>  Onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal
>  Het verkondigen van racistische uitingen en verspreiding van kinderporno of animalsex
>  Het maken van beledigende uitingen en versturen van 'mailbommen'
>  Het proberen te 'hacken' via of van LekkerAfspreken.nl
>  Het bewust schade toebrengen of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen
>  Het verspreiden van virussen of het linken naar websites met dialers.
>  Het zich verschaffen van toegang door middel van kunstgrepen
>  Het aanmelden onder naam van een ander, of het publiceren van persoonlijke gegevens van anderen om hen in een kwaad daglicht te stellen
>  Het hinderlijk achtervolgen, lastig vallen of spammen van andere gebruikers
 

LekkerAfspreken.nl heeft altijd het recht om zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming wijzigingen aan te brengen in profielen of andere ingezonden media.
 

3.2  Jij verklaart dat je persoonlijke gegevens van derden, die je via LekkerAfspreken.nl hebt verkregen, niet zult gebruiken voor; verkoop, het versturen van mailings of kettingbrieven, het promoten van (betaal)sites, of zult gebruiken op een andere manier dan waar de informatie voor bedoeld is.
 

3.3  Jij verklaart dat je niet bent veroordeeld wegens stalking, huiselijke geweldpleging, moord, of een zedenmisdrijf en niet onder curatele staat, of in een TBS kliniek verblijft, of hebt verbleven.
 

Artikel 4. Tarieven, 100% gratis!
 

4.1  Indien er door  LekkerAfspreken.nl externe diensten worden aangeboden waarvoor betaald moet worden, dan zal binnen de betreffende applicatie expliciet worden vermeld. Het gebruik van LekkerFlirten is 100% gratis, wij hebben echter wel banners naar betaalsites geplaatst.
 

Artikel 5. Privacy Statement en Anonimiteit
 

5.1  Het privacy beleid van LekkerAfspreken.nl dat hieronder wordt omschreven maakt deel uit van de algemene voorwaarden van LekkerAfspreken.nl. Door je aan te melden verklaar je dat je met dit beleid instemt. Deze site bevat links naar andere sites. LekkerAfspreken.nl is niet verantwoordelijk voor het privacy-gedrag of de inhoud van deze sites.
 

5.2  Het is verboden om direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie, of een verzoek om contactgegevens te achterhalen, te plaatsen in een advertentie, profiel, op beeldmateriaal of op de chat. Dit is om te voorkomen dat men de persoonlijke gegevens van anderen dan kan gaan misbruiken om hen een loer te draaien.
 

5.3  Jij zult geen geen foto's plaatsen van andere mensen dan van jezelf. Het plaatsen van foto's met minderjarigen of personen die hiervan niet op de hoogte zijn is verboden. LekkerAfspreken.nl behoudt altijd het recht om afbeeldingen of andere media te wijzigen of te verwijderen.
 

5.4  Jij blijft ten allen tijde persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat je op, of via  LekkerAfspreken.nl publiceert en communiceert.
 

5.5 Jij zal LekkerAfspreken.nl op geen enkele wijze gebruiken om reclame te maken voor  diensten of producten, of om LekkerAfspreken.nl te gebruiken voor commerciële doelen of doeleinden.
 

5.6 Het invullen van persoonlijke gebeurd op vrijwillige basis. Informatie die jij verstrekt, wordt gebruikt om leden de mogelijkheid te geven leden te selecteren die aan bepaalde kenmerken voldoen.
 

5.7 LekkerAfspreken.nl verspreidt of verkoopt geen informatie die te herleiden is tot een bepaald persoon. De gegevens die jij bij je aanmelding verstrekt zijn, met uitzondering van je eigen profiel,  niet toegankelijk voor derden: ze worden ook niet verkocht of aan derden verstrekt.
 

5.8 Op LekkerAfspreken.nl kun jij gebruik maken van een Privé Berichten Systeem. Op deze manier kun je anoniem contacten leggen. Wij raden aan om eerst het anonieme mailsysteem te gebruiken alvorens u uw privé gegevens verstrekt.
 

5.9 LekkerAfspreken.nl behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van jouw ip-adres gegevens over je aansluiting  te achterhalen. LekkerAfspreken.nl zal alle medewerking verlenen aan opsporingsinstanties indien zij hier een verzoek toe doen en een legitieme reden hebben voor een dergelijk verzoek.
 

5.10 LekkerAfspreken.nl stuurt regelmatig een nieuwsbrief naar haar leden via de site LekkerNieuws.nl.  Wij versturen maximaal 1 nieuwsbrief per maand (in de praktijk nog minder).  Als jij na de eerste nieuwsbrief geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen kun je je afmelden op LekkerNieuws.nl.
 

Artikel 6. Intellectueel eigendom
 

6.1 Het is niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van LekkerFlirten.nl/LekkerAfspreken.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
 

6.2 Bezoekers en leden gaan akkoord dat zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van LekkerAfspreken.nl en van de eigenaren van de intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, LekkerAfspreken.nl zullen bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Het gaat hierbij onder andere om afbeeldingen, scherm afdrukken, foto's, profielen informatie van leden, videoclips, artikelen, tips en overige inhoud van deze site.
 

6.3  LekkerAfspreken.nl is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, zonder vergoeding te gebruiken op de website(s) of in andere media van LekkerAfspreken.nl Je kan hierbij denken aan inhoud voor nieuwsbrieven en magazines. LekkerAfspreken.nl heeft het recht de genoemde inhoud grafisch, technisch of tekstueel aan te passen aan het ontwerp en stijl van de website(s) of media.
 

Artikel 7. Beëindiging
 

7.1  Je kan je relatie met LekkerAfspreken.nl altijd zelf beëindigen. In je persoonlijke menu van LekkerFlirten.nl zit een link die je kunt aanklikken om je gehele profiel te verwijderen. 

 

7.2  LekkerAfspreken.nl heeft het recht om aanmeldingen te weigeren, profielen te verwijderen, en andere overeenkomsten of afspraken zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot LekkerAfspreken.nl al dan niet tijdelijk te blokkeren. 
 

Artikel 8. Aansprakelijkheid
 

8.1  Teksten, meningen, adviezen, aanbiedingen of andere informatie die u verkrijgt door of via LekkerAfspreken.nl behoren toe aan de oorspronkelijke schrijvers en niet aan LekkerAfspreken.nl, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Leden van LekkerAfspreken.nl zijn zelf verantwoordelijk voor hun teksten. Wij kunnen betrouwbaarheid van deze informatie niet garanderen. LekkerAfspreken.nl is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die in de profielen, forums en chat op LekkerAfspreken.nl is gecommuniceerd.
 

8.2  LekkerAfspreken.nl spant zich in voor een degelijke beveiliging van haar website en gegevens. LekkerAfspreken.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de zijde van leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.
 

8.3 Indien jij gebruik maakt van LekkerAfspreken.nl zijn de gevolgen die een nieuwe relatie met zich meebrengt geheel voor eigen rekening. Dit kunnen positieve gevolgen zijn zoals levenslust, vrolijkheid, vlinders in je buik, maar ook negatief zoals een verbroken relatie.
 

8.4  LekkerAfspreken.nl kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden of ander ongemak wat is ontstaan na aanmelding op de website of deelname aan de videochat.
 

8.5 LekkerAfspreken.nl kan geen verantwoording dragen voor voor onjuiste verklaringen en mededelingen die door leden zijn gedaan. U dient zelf voorzorgsmaatregelen te treffen bij een persoonlijke ontmoeting met een ander lid en bent ten allen tijde verantwoordelijk voor mogelijke gevolgen van een ontmoeting.
 

8.6  LekkerAfspreken.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld indien derden of leden misbruik maken van de door jou gepubliceerde persoonlijke informatie. Wel zullen wij meewerken aan oplossingen.
 

8.7 LekkerAfspreken.nl kan niet  garanderen dat de website zonder fouten functioneert en niet zal worden onderbroken door storingen. LekkerAfspreken.nl  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van LekkerAfsppreken.nl jegens leden. De aansprakelijkheid van LekkerAfspreken.nl is in elk geval beperkt tot ten hoogste een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat LekkerAfspreken.nl heeft bedongen voor de geleverde diensten, te weten 1,30 euro. Meer in het bijzonder is LekkerAfspreken.nl niet aan aansprakelijk voor schade aan de zijde van Leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van onze diensten of LekkerAfspreken.nl
 

8.8 LekkerAfspreken.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, of vervolgschade, noch is LekkerAfspreken.nl gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische of technische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden.
 

8.9  Jij garandeert dat het door jou ingevulde profiel en alle informatie die je op LekkerAfspreken.nl plaatst, waaronder afbeeldingen en berichten, geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Jij vrijwaart LekkerAfspreken.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het door de jou geplaatste Profielen en/of berichten op LekkerAfspreken.nl, waaronder elke claim die gebaseerd is op de bewering dat het betreffende Profiel en/of bericht inbreuk maakt op de rechten van derden.
 

Artikel 9. GELDBOETE BIJ MISBRUIK
 

9.1  Voor iedere overtreding van deze Algemene Voorwaarden is het lid een schadevergoeding verschuldigd, betaalbaar aan LekkerAfspreken.nl van tenminste € 150,- per overtreding. Dit bedrag kan oplopen naar gelang de ernst van de overtreding.
 

Artikel 10. Slot
 

10.1  Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden/ overeenkomst aan.
 

10.2  Op betrekkingen tussen u en LekkerAfspreken.nl is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en LekkerAfspreken.nl  worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam.
 

Comments


boa666

  • Geplaatst 6 jaar geleden
ik zou graag moderator willen worden is dat een optie ???/